ติดต่อสอบถาม : 02-934-3402 E-Mail: iTopPlus@gmail.com

เสาเข็มเจาะบีบี

แก้ไขข้อมูล
 • เสาเข็มเจาะบีบี คุณภาพการันตี 100%ฟรีค่าเทสseismic

 • ทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มเจาะ(Seismic test)

 • การทดสอบเสาเข็มเจาะ

 • การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ ( Seismic Integrity Test )
  มีจุดประสงค์เพื่อประเมินสภาพความสมบูรณ์ตลอดความยาวของ เสาเข็มเจาะ

  การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบที่สะดวก,รวดเร็ว,และเสียค่าใช้จ่ายต่ำจึงเหมาะสมและเป็นที่นิยมใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะในขั้นต้น ( Preliminary test )
  หากตรวจสอบพบสภาพบกพร่องที่เกิดขึ้น จึงกำหนดวิธีทดสอบอื่น ๆ ประกอบกับพิจารณาหรือดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป การทดสอบนี้สามารถดำเนินการได้ทั้งในเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มเจาะหล่อกับที่

  ผลการทดสอบของเสาเข็มเจาะนี้จะระบุถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ อาทิเช่น
  รอยแตกร้าว ( Crack )
  โพรงหรือช่องว่าง ( Void )
  รอยคอด ( Size reduction )
  หรือบวม ( Size increase ) ของเสาเข็ม เป็นต้น

  เครื่องมือทดสอบ
  เครื่องมือทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มนั้นเป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการทดสอบดังกล่าวมีขนาดเล็ก,น้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย

  ฆ้อนทดสอบ ( Hand-Held Hammer )
  เครื่อง Pile Integrity Tester รุ่น Collector
  หัววัดสัญญาณคลื่นความเค้น ( Accelerometer Transducer )

  วิธีการทดสอบเสาเข็มเจาะ
  การทดสอบเสาเข็มเจาะนั้นจะเริ่มต้นด้วย
  การติดตั้งหัววัดสัญญาณคลื่นความเค้น ( Acceleronmeter Transducer ) บนหัวเสาเข็มซึ่งต้องการทดสอบโดยหัวเสาเข็มเจาะที่ดีนั้น ควรจะอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่มีน้ำขังหรือมีเศษดินปกคลุมอยู่

  การเคาะหัวเสาเข็มดังกล่าวด้วยฆ้อนทดสอบ ( Hand-Held Hammer ) คลื่นความเค้นอัด ( Compression Stress wave ) ที่เกิดจากการเคาะดังกล่าวจะวิ่งผ่านลงไปในตัวเสาเข็มและจะสะท้อนกลับขึ้นมาเพื่อพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัด หรือพบการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของเนื้อคอนกรีตหรือเมื่อพบปลายเสาเข็ม คลื่นความเค้นที่สะท้อนกลับขึ้นมา ณ จุดต่าง ๆ ดังกล่าวจะถูกตรวจจับด้วยหัววัดสัญญาณข้างต้น และถูกส่งไปยังเครื่อง Pile Integrity Tester (PIT) เพื่อเปลี่ยนค่าคลื่นสัญญาณความเร่ง ( Acceleration Signal ) เป็นคลื่นสัญญาณความเร็ว ( Velocity Signal ) ก่อนแสดงผลที่หน้าจอทดสอบและบันทึกไว้ ในหน่วยความจำของเครื่องทดสอบดังกล่าว เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลในรายละเอียดต่อไป

  โดยผลการทดสอบดังกล่าว จะนำไปให้วิศวกรผู้ชำนาญการ เป็นผู้ประเมินเสาเข็มดังกล่าวว่าสมบรูณ์ดีหรือไม่ ก่อนจะลงมือดำเนินการทำงานในขั้นตอนต่อไป การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม ( Seismic Integrity Test ) มีจุดประสงค์เพื่อประเมินสภาพความสมบูรณ์ตลอดความยาวของ เสาเข็ม การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบที่สะดวก,รวดเร็ว,และเสียค่าใช้จ่ายต่ำจึงเหมาะสมและเป็นที่นิยมใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มในขั้นต้น ( Preliminary test )หากตรวจสอบพบสภาพบกพร่องที่เกิดขึ้นจึงกำหนดวิธีทดสอบอื่น ๆประกอบกับพิจารณาหรือดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง